WWW.ATSHOWFACTORY.NL


HOME
 
  


LUCHT ACROBATIEK

AT Showfactory is gespecialiseerd in lucht acrobatiek;

U heeft een keuze uit o.a.:

* Show in de lucht met de
   Doeken Aerial Tissue act
   (ook duo act)

* Show in de lucht met hoepel,    Aerial Hoop act (ook duo act)

* Trapeze Show in de lucht    
   met Aerial Trapeze act
.

DANS ENTERTAINMENT

AT Showfactory heeft gogo en of paal dansers(sen) die op grote feesten bij de dj's en ook voor al uw events, feesten kunnen performen en dansen.

Zij weten de aandacht van het publiek naar zich toe te trekken en vast te houden.

Onze danser(s)essen zorgen net voor het beetje extra wat uw feest nodig heeft en wat het tot een succes maakt.

HOST & HOSTESS

Onze hostesses zijn overal inzetbaar. Indien u extra hulp nodig heeft, dan kunt u onze hostesses inhuren.

Ze zijn professioneel, spreken Nederlands en Engels en hebben naast hun goede looks ook een zakelijke houding.

Assistentie bij uw stand op
een beurs.

HAIR & MAKE UP

Visagie van A tot Z tot in de puntjes verzorgd.

Evenementen organiseren gaat om de mooiste dingen en belevingen te creëren.

AT Showfactory denkt graag met u mee als klant, in het concept, b.v. de styling en visagie van het personeel en/of de acts voor uw show of
evenement.


NIEUWS

AT Showfactory heeft ook video's zodat u kunt zien hoe een show er zoal uitziet. Voor meer video's kunt u HIER klikken.


DISCLAIMER:


Door de website van atshowfactory.nl te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden.

Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt. Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, aangepast, verzonden of uitgezonden indien u schriftelijk toestemming heeft van J. Van Der Bent / Thea Adelaar, oprichters en rechthebbenden. Voor verzoeke dienaangaande kunt u contact met hun opnemen via info@atshowfactory.nl. Wel zal te allen tijde de auteur en een bronvermelding geplaatst moeten worden en een link naar het origineel.

U verplicht zich materiaal van deze site niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Beeld en fotomateriaal op deze website bevat eigen ontworpen kleding, u verplicht zich video of foto afbeeldingen van deze kleding niet commercieel te gebruiken en de kleding ontwerpen niet na te maken. In geen geval kan de organisatie van atshowfactory aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van atshowfactory in Den Haag.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, video's, woord- & beeldlogo’s en iconen die betrekking hebben op atshowfactory, producties, evenementen, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.

U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch  het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of het welk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.    

J. Van Der Bent / Thea Adelaar zijn intellectueel eigenaren, auteursrecht-, foto en video beeldrecht en kopijrechthouder van: De naam ‘ atshowfactory’, Het atshowfactory logo vergezeld. De atshowfactory huisstijl uitgebracht op flyers en briefpapier, de atshowfactory identiteit uitgebracht op promotieartikelen zoals: flyers, banners, posters, stickers, notitieblokken, websites, social media, etc. en alle producten die vallen onder de verzamelnaam merchandise. Daarnaast zijn ook alle digitale logo’s en producten, zoals: de website, het webdesign, banners, buttons, e-mailings eigendom van J. Van Der Bent / Thea Adelaar. Op alle in deze alinea genoemde items berust het beeldrecht, auteursrecht en databankenrecht. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

Atshowfactory, alsmede J. Van Der Bent / Thea Adelaar kunnen niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

J. Van Der Bent / Thea Adelaar behouden zich als oprichter, het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder daar melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Indien u vindt dat met de geplaatste foto’s / video's inbreuk wordt gemaakt op de wet portretrecht, gaarne dit schriftelijk melden aan de organisatie. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit, dat het aanwezig zijn bij een evenement en/of locatie, er vaak in de huisregels is opgenomen, dat de gemaakte foto’s / video's vrij gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden.

Foto’s en video's blijven te allen tijde eigendom van degene die ze heeft gemaakt en het gebruiksrecht heeft verstrekt aan atshowfactory. Atshowfactory verplicht zich de foto’s en video's te behandelen als zijne haar eigendom. Het door een fotograaf enof videograaf aan atshowfactory verstrekt gebruiksrecht (mondeling of schriftelijk) kan niet worden ingetrokken, dit ter bescherming van één van de hoofddoeleinden van de website.

Bij willekeurige plaatsing van foto’s enof video’s kunnen er helaas geen vergoedingen gedaan worden door de organisatie van atshowfactory. Het is te allen tijde verboden zonder schriftelijke toestemming foto’s enof video materiaal van deze internetsite te gebruiken voor doeleinden van derden. Echter als het gebruik gaat om de promotie van of rond de evenementen van atshowfactory kan u dit kenbaar maken aan de organisatie via dit      e-mailadres: info@atshowfactory.nl.

De organisatie kan dan besluiten deze schriftelijke toestemming te verlenen. De bepalingen en voorwaarden in deze DISCLAIMER zijn niet locatie of tijd gebonden, rechten zullen niet worden overgedragen en het gebruikersrecht of het uitleenrecht zal slechts na toetsing van het doel schriftelijk kunnen worden verleend voor een bepaalde tijd.

Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een schadevergoeding verschuldigd zijn van minimaal € 250,- (zegge twee honderd vijftig euro excl. BTW) per item ( Internet en Kranten ) €400,-(zegge vier honderd euro excl. BTW) per item bij gebruik drukwerk, tijdschriften, poster en flyers, websites, social media. Het schadebedrag is een minimum bedrag en is afhankelijk van de werkelijke schade. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken. Anders zijn we genoodzaakt het uit handen te geven aan ons juridisch team.

Overheid – Auteurswet 1912 | Wikipedia – Auteursrecht | Justitie – Auteursrecht
© 2003 – 2018 | J. Van Der Bent / Thea Adelaar | www.atshowfactory.nl | K.v.K 75420627 | Binckhorstlaan 135 1d, 2516 BA Den Haag


     Diensten

     Lucht acrobatiek
     GoGo

     Paaldanseres (sen)
     Hosting
     Models at work
     Hair & make up
     Styling
Workshop

Lucht acrobatiek
Showdance

Paaldansen

Lessen

Lucht acrobatiek
Showdance

Paaldansen
Contact

info@atshowfactory.nl

+31 (0) 654 947 490


Gebouw Mooof
Binckhorstlaan 135 ( 1ste etage )
2516 BA DEN HAAG ( NL )